องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 13 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

14 ส.ค. 2552
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2552 และจะเสด็จต่อไปเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2552

ในการนี้เสด็จไปทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและการประชุมประจำปีของสมาคมวิจัยพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 57 ณ ศูนย์ประชุมระหว่างประเทศ นครเจนีวา ตามคำกราบทูลเชิญของศาสตราจารย์ เคิร์ท ฮอสเตทมันประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและผู้อำนวยการห้องทดลองปฏิบัติการพฤกษเคมีและเภสัชวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเจนีวา ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 และในวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ บริจิตต์ คอพท์   ประธานสมาคมวิจัยพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ   และจะทรงบรรยายเปิดการประชุมทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง”การค้นคว้าหาความหลากหลายของสารที่มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแหล่งทรัพยากรชีวภาพของไทย”

ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ได้เสด็จไปทรงร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยสารก่อการกลายพันธุ์ในสิ่งแวดล้อม   ครั้งที่ 10 ณ เมืองฟลอเรนซ์ ระหว่างวันที่ 20-25  สิงหาคม 2552 ตามคำกราบทูลเชิญของศาสตราจารย์ ซิลวิโอ เดอ ฟลอรา  ประธานจัดการประชุม และศาสตราจารย์   ยูจีเนีย โดกลียอต ประธานคณะกรรมการวิชาการของสมาคมสารก่อการกลายพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมของอิตาลี และในโอกาสนี้ ทรงบรรยายผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วย นอกจากนี้ จะเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานและทรงรับฟังการบรรยายสรุปงานวิจัยของศูนย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด