องค์ประธานสถาบันฯ ทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2552

07 มิ.ย. 2552
0
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง อนามัยและสิ่งแวดล้อมในเด็ก จากการวิจัยและความรู้สู่การวางนโยบายและการดำเนินการ (The 3rd WHO International Conference on Children’s Health and the Environment: From Research and Knowledge into Policy and Action) ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2552 ตามคำกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลก และจะทรงบรรยายเรื่อง ความสัมพันธ์ของอนามัยและ สิ่งแวดล้อมในเด็ก: การนำงานวิจัยไปสู่นโยบายในการป้องกัน (Children’s Health and the Environment: Translating Research into Protective Policies)
รายละเอียดการประชุม ดูได้ที่

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด