ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน และ รศ.ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีคุณูปการต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

เพื่อรับโล่เกียรติคุณ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญต่อภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด