เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9 a.m. - 5 p.m.

02 553 8555

02 553 8572

การแสดงผล
ICEHT : โครงการฝึกอบรม

ICEHT : โครงการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี เป็นกิจกรรมหลักของของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยานานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ตลอดถึงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศกำลังพัฒนา 

เนื้อหาการฝึกอบรมให้ความสำคัญกับการชี้นำถึงการนำสารเคมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน ในภาคเกษตรกรรรมหรืออุตสาหกรรม และส่งผลกระทบด้านลบแก่สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยน้อยที่สุด

กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมทั้งในประเทศและภูมิภาค จัดการสัมมนาระดับผู้บริหารและการประชุมเพื่อความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรของสถาบันต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงจากทั้งยุโรปและอเมริกา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำสารเคมีมาใช้ที่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยต่อไป รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอด หรือไปพัฒนาจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานของตนได้ต่อไปในอนาคต

จนถึงปัจจุบัน ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยานานาชาติ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ไปมากกว่า 110 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 4,200 คน จาก 44 ประเทศ และได้จัดการฝึกอบรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาแล้ว 26 ครั้ง ใน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรภูฎาน 

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น:

 • Principles of Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation
 • Environmental Toxicology and Health
 • Environmental and Health Risk Assessment and Risk Management of Chemicals
 • Environmental Immunotoxicology and Reproductive Toxicology
 • Occupational and Environmental Medicine
 • Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendar)

ICEHT Activities (พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน)

No.ActivitiesDateNo. of
Participants
Countries Represented
1International Toxicology Seminar on Environmental Toxicology14 – 18 November 198814722
2Risk of Toxic Substances in Developing Countries: Implications for Women and Children18 -20 November 198810022
3Adapting New Technology for Detoxification of Hazardous Waste and Waste Management27-Sep-89204
4The International Training Workshops on Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals: Principles and Applications4 – 8 December 198911519
5Satellite Workshop on Aquatic Ecotoxicology20 – 21 July 199121322
6International Conference on Environmental and Industrial Toxicology: Research and Applications22 – 26 July 199143033
7International Training Course on Environmental and Industrial Toxicology: Pollution Control and Assessment (Part I)18 – 27 November 19915710
8International Training Course on Environmental and Industrial Toxicology: Pollution Control and Assessment (Part II)28 November – 12 December 19913210
9International Training Courses on Pollution Control and Management and Environmental Toxicology – Part I: Pollution Control and Management7 – 18 November 19943712 (Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinia, Philippines, Thailand, Vietnam)
10International Training Courses on Pollution Control and Environmental Toxicology – Part II: Environmental Toxicology21 November – 2 December 19943712 (Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinia, Philippines, Thailand, Vietnam)
11Southeast Asia Training Course on Environmental Toxicology: Pollution Control and Management13 – 30 August 1996259 (Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Thailand, Vietnam)
12Regional Training Workshop on Risk Assessment and Risk Management in Biotechnology30 September – 4 October 1996488
13The Second International Conference on Environmental Toxicology: Research and its Application9 – 13 December 199631535
14Workshop on Science, Technology and Environmental Management28-Mar-97331
15Executive Seminar \The Relevance of Environmental Toxicology to Industry in a Developing Country\””18 – 19 May 1998451 (Vietnam, Ho Chi Minh)
16Executive Seminar \The Relevance of Environmental Toxicology to Industry in a Developing Country\””20 – 21 May 1998451 (Vietnam, Hanoi)
17Regional Workshop on Environmental Biotechnology: Research and Applications for Sustainable Development24 June – 1 July 1998199 (Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam)
18Training Course on Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects26 – 30 October 1998289 (Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam)
19Training Course on Environmental Toxicology, Pollution Control and Management9 – 20 November 1998531 (Vietnam)
20Training Course on Environmental Toxicology, Pollution Control and Management17 – 28 November 1998501 (Vietnam)
21Practical Training Course on Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects10 -15 May 1999501 (Vietnam)
22Executive Seminar on Environmental Toxicology16-Aug-998212 (Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam)
23Training Course on Environmental Toxicology, Pollution Control and Management16 – 28 August 19994912 (Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam)
24The First Meeting of the Network for Scientific Cooperation in Environmental Toxicology30 – 31 August 19992315 (Bhutan, Cambodia, Indonesia, Italy, Lao PDR, Myanmar, Malaysia, China, Mongolia, Vietnam, Thailand, Denmark, United Kingdom, United States, Canada)
25Training Workshop on Risk Assessment and Biotechnology3 – 9 December 19993512 (Bhutan, Brunei, Cambodia, Egypt, Lao PDR, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Thailand, Vietnam)
26The First Meeting of the Network for Scientific Cooperation in Biotechnology4-Dec-992112 (Bhutan, Cambodia, Lao PDR, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Myanmar, the Netherlands, Philippines, Thailand, U.K., U.S.A.)
27Executive Seminar on Environmental Toxicology: Chemical Safety and Hazardous Waste Management20-Jun-001501 (Malaysia)
28Executive Seminar on Environmental Toxicology21 – 22 June 20001061 (Malaysia)
29Training Course on Environmental Toxicology, Pollution Control and Management26 – 30 June 2000561 (Vietnam)
30Executive Seminar on Environmental Toxicology30-Oct-00301 (Indonesia)
31Training Course on Environmental Toxicology, Pollution Control and Management30 October – 10 Novemebr 2000301 (Indonesia)
32Training Course in Environmental and Health Risk Assessment and Risk Management of Toxic Chemicals20 – 26 November 20005814 (Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, Switzerland, Thailand, Vietnam)
33Executive Seminar on Environmental Toxicology23-Feb-01541 (Cambodia)
34The Second Meeting of the Network for Scientific Cooperation in Environmental Toxicology1 – 2 March 20012516 (Cambodia, Brunei, Indonesia, Canada, Malaysia, Philippines, Mongolia, Vietnam, Sri Lanka, China, Singapore, Lao PDR, United Kingdom, United States, Italy, Thailand)
35The Second Meeting of the Network for Scientific Cooperation in Biotechnology30 – 31 August 2001148 (Lao PDR, Indonesia, Malaysia, Philippines, U.K., U.S.A., Thailand, Vietnam)
36Training Course on Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects12 – 23 November 2001331 (Vietnam)
37Training Workshop on Environmental and Health Risk Assessment and Risk Management of Toxic Chemicals3 -11 December 2001528 (Cambodia, China, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Vietnam, Thailand)
38Executive Seminar and Workshop on Environmental Toxicology for Sustainable Development24 – 28 June 2002351 (Myanmar)
39Executive Seminar on Environmental Toxicology for Sustainable Development1 – 2 July 2002611 (Cambodia)
40Executive Seminar on Environmental Toxicology for Sustainable Development4 – 5 July 2002331 (Lao PDR)
41Training Course on Principles of Environmental Toxicology and Pollution Control23 September – 3 October 20024012 (Brunei, Cambodia, China, Fiji, India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam)
42Training Workshop on Environmental and Health Risk Management of Toxic Chemicals12 – 21 December 2002183 (Philippines, Thailand, Vietnam)
43The Third Meeting of the Network for Scientific Cooperation in Environmental Toxicology17-Feb-031711 (Canada, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, U.K., U.S.A.)
44Training Course on Toxicology of Pesticides and Industrial Chemicals: Occupational Health and Safety18 – 22 February 20033010 (Brunei, Fiji, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam)
45Training Course on Toxicology of Pesticides and Industrial Chemicals: Occupational Health and Safety24 – 28 February 2003411 (Vietnam)
46International Training Course on Health/Environmental Risk and Impact Assessment20 – 29 November 20035014 (Bangladesh, Cambodia, China, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Nepal, Philippines, Thailand, Vietnam)
47Training Course in Risk Assessment and Management of Environmental Chemicals (Water and Air Pollution – Human Health Risk Assessment)28 November – 3 December 2003431 (Vietnam)
48Training Course on Health, Development and Environment13 February – 3 March 2004245 (Bangladesh, Mongolia, Myanmar, Thailand, Vietnam)
49Training Course on Detection of Environmental Pollutants, Testing and Screening of Toxicity14 – 25 June 2004233 (Mongolia, Thailand, Vietnam)
50Executive Seminar and Workshop on Environmental Toxicology for Sustainable Development8-Nov-04601 (Lao PDR)
51Training Course on Integrated Life Science4 January – 10 February 2005234 (Lao PDR, Mongolia, Nepal, Thailand)
52Training Course on Principles of Toxicology10 January – 28 February 20054111 (Bangladesh, Cambodia, China, Fiji, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
53Training Course on Environmental Toxicology18 -28 July 20054013 (Bangladesh, Cambodia, China, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
54Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals28 November – 16 December 20054211 (Cambodia, China, Iran, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
55Training Course on Detection of Environmental Pollutants, Testing and Screening of Toxicity23 January – 10 February 20063915 (Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Iran, Jordan, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
56Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals13 – 21 December 20062510 (India, Indonesia, Iran, Malaysia, Maldives, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
57Training Course on Principles of Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation17 January – 16 February 20072913 (Bangladesh, Cambodia, China PR, Indonesia, Jordan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Timor-Leste, Thailand, Vietnam)
58Training Course on Health, Environment and Development12 February – 5 March 20071310 (Bhutan, Iran, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
59Training Course on Biotechnology for Toxics Assessment and Control18 June – 4 July 2007165 (Iran, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
60Executive Seminar on Environmental Toxicology for Safe and Sustainable Development20-Jun-07481 (Bhutan)
61Training Course on Environmental Toxicology for Safe and Sustainable Development21 – 26 June 2007481 (Bhutan)
62Training Course on Environmental Toxicology29 June – 19 July 2007189 (Afghanistan, Bhutan, Cambodia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand)
63Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals30 November – 13 December 20073211 (Bhutan, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Maldives, Myanmar, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Thailand,  Vietnam)
64Training Course on Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects3 – 14 March 20083111 Cambodia, Indonesia, Iran, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
65Training Course on Environmental Toxicology16 April – 2 May 20083611 (Bhutan, Indonesia, Iran, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
66Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals11 – 20 December 2008278(Afghanistan, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
67Training Course on Principles of Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation6 January – 6 February 20093511 (Bangladesh, Indonesia, Jordan,  Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
68Training Course on Environmental Toxicology30 March – 10 April 2009269 (Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Iran, Myanmar, Nepal,  Pakistan, Sri Lanka, Thailand)
69Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals6 – 18 December 20093312 (Afghanistan, China, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
70Training Course on Environmental Toxicology1 – 9 April 2010398 (Bhutan, Indonesia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thailand)
71Training Course on Health, Environment and Development17 May – 1 June 2010349 (Bangladesh, Bhutan,  Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thailand, Timor Leste)
72Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals3 – 17 December 20102812 (Afghanistan, China, Denmark, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
73Training Course on Occupational and Environmental Medicine21 January – 4 February 2011498 (Afghanistan, Botswana, Cambodia, Jordan, Kyrgystan, Lao PDR, Sri Lanka, Thailand)
74Training Course on Environmental Toxicology22 – 29 April 2011466 (Kenya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
75Training Course on Principles of Environmental Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation22 April – 4 May 2011284 (Fiji, Myanmar, Sri Lanka, Thailand)
76Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals3 – 20 December 2011298 (Cambodia, Jordan, Malaysia, Mongolia, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
77Training Course on Principles of Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation6 January – 10 February 2012307 (Bhutan, Fiji, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Thailand)
78Training Course on Environmental Toxicology8 – 18 May 20123714 (Bhutan, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
79Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals4 – 19 December 20124918 (Bangladesh, Cambodia, China PR, Egypt, Fiji, Ghana, India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
80Training Course on Environmental Toxicology18 – 26 April 20133411 (Bangladesh, Brunei, Cambodia, China PR, India, Indonesia, Lao PDR, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
81Training Course on Occupational and Environmental Medicine24 – 31 July 20133810 (Bhutan, Brunei, China PR, Indonesia, Lao PDR, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
82Training Course on Risk Assessment and Management of Chemicals14 – 18 October 2013701 (Brunei)
83Training Course on Essential Principles of Chemical Safety: Principles of Toxicology and Risk Assessment28 November – 13 December 201341 (Bhutan)
84Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals2 – 13 December 20132913 (Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Myanmar, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
85Training Course on Detection of Environmental Pollutants, Testing and Screening of Toxicity24 February – 7 March 20143511 (Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Lao PDR, Pakistan, Philippines, Rwanda, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
86Training Course on Environmental Toxicology1 – 9 May 20143412 (Bhutan, India, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Maldives, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
87Training Course on Environmental Immunotoxicology and Reproductive Toxicology20 – 31 October 20144314 (Bhutan, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
88Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals1 – 5 December 2014 (Hanoi)611 (Vietnam)
89Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals6 – 18 December 20143612 (Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Mongolia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand)
90Training Course on Environmental Toxicology7 – 15 May 20153013 (Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Jordan, Lao PDR, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Thailand, Vietnam)
91Advanced International Training Course in Occupational and Environmental Health17 – 22 August 20157111 (Brunei, Cambodia, Eqypt, Indonesia, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
92Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals5 – 18 December 20153317 (Bhutan, Botswana, Brazil, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Lao PDR, Mongolia, Morocco, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Tunisia, Vietnam)
93Training Course on Detection of Environmental Pollution, Testing and Screening of Toxicity15 – 26 February 20163810 (Bhutan, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Mongolia, Pakinstan, Sudan, Thailand, Vietnam)
94Training Course on Risk Assessment and Risk Management of Chemicals1 – 4 June 2016341 (Bhutan)
95Training Course on Environmental Toxicology2 – 10 June 20162912 (Bhutan, Brunei, Cambodia, Egypt, India, Lao PDR, Mongolia, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
96Training Course on Environmental Immunotoxicology and Reproductive Toxicology19 – 30 September 20162910 (Egypt, India, Lao PDR, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
97Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals23 November – 14 December 20162612 (Bangladesh, Bhutan, Botswana, Egypt, India, Lao PDR, Nigeria, Philippines, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Vietnam)
98Training Course on Principles of Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation7 – 22 February 20172712 (Bhutan, Cambodia, India, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Rwanda, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
99Training Course on Environmental Toxicology24 April – 2 May 20172511 (Bhutan, Cambodia, Egypt, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
100Advanced International Training Course in Occupational and Environmental Health17 – 21 July 20173711 (Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand)
101Training Course on Risk Assessment and Risk Management of Chemicals28 November – 2 December 2017351 (Sri Lanka)
102Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals5 – 19 December 20173210 (India, Kyrgyzstan, Lao PDR, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
103Training Course on Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects5 – 16 February 20183713 (Bangladesh, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Suriname, Sudan, Tanzania, Thailand, Vietnam)
104Training Course on Environmental Toxicology19 – 27 April 20183310 (Cambodia, India, Kazakhstan, Madagascar, Mongolia, Myanmar, Nepal, Philippines, Thailand, Vietnam)
105Training Course on Environmental Immunotoxicology and Reproductive Toxicology1 – 12 October 20183312 (Cambodia, India, Lao, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Thailand, Uzbekistan, Vietnam)
106Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals3 – 15 December 20193914 (Belarus, Brazil, India, Iran, LaoPDR,  Mauritania, Mongolia,  Myanmar, Nigeria, Pakistan, Philippines,Thailand, Tunisia, Vietnam)
107Training Course on Environmental Toxicology26 April – 3 May 20193213 (Bangladesh, Egypt, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
108International Training Course on Occupational and Environmental Health21 – 24 May 20192912 (Botswana, Brynei, Cambodia, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri lanka, Thailand, Vietnam)
109Training Course on Occupational and Environmental Health30 May – 1 June 2019  (Hanoi)621 (Vietnam)
110Training Course on Environmental Toxicology2 – 5 December 2019  (Ho Chi Minh City)531 (Vietnam)
111Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals6 – 18 December 20193314 countries (Bhutan, Brunei, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Sudan, Timor-Leste, Uganda, Thailand)
112Training Course on Principles of Toxicology, Toxicity Testing and Safety Evaluation14 January – 7 February 20203310 (Bhutan, Egypt, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Vietnam)
113Training Course on Detection of Environmental Pollutants and Monitoring of Health Effects24 February – 6 March 2020308 (Egypt, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
114Training Course on Environmental Toxicology and Health15 – 20 June 2022419 (Bhutan, India, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
115Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals: Fundamentals of Risk Assessment28 November – 3 December 20225113 (Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
116Training Course on Practical Applications of the Risk Assessment Paradigm to Solve Real World Problems: Food Safety, RISK21, and Chemical Incident Management6 – 10 December 20225016 (Bhutan, Cambodia, Ghana, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Vietnam)
117Training Course on Environmental Toxicology 

22 – 27 June 2023

(Ulaanbaatar)

461 (Mongolia)
118Training Course on Environmental Toxicology and Health

27 June – 5 July 2023

4918 (Bhutan, Brunei, Cambodia, Egypt, Eritrean, India, Indonesia, Kenya, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam)
119Training Course on Fundamentals of Environmental Immunology and Reproductive Toxicology and Health 

2-6 October 2023

3610 (Bhutan, Egypt, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Thailand)
120Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals: Fundamentals of Risk Assessment

27 November – 2 December 2023

4017 (Bhutan, Brunei, Cambodia, Costa Rica, Eswatini, Ethiopia, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Sri Lanka, South Africa, Thailand, Timore-Leste, Vietnam)

 

แจ้งไฟล์เสีย
File Broken

profile

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า .

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า