สภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็ง

     ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็งมีบทบาทสำคัญต่อการลุกลามของมะเร็งและการตอบสนองต่อการรักษา วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบมาตรฐานบนพื้นผิวพลาสติกไม่ได้คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเซลล์มะเร็งกับสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็งดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์กิจกรรมของเซลล์ในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งบนพื้นผิวพลาสติก ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการค้นพบและการพัฒนายาในอัตราสูง ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเซลล์จึงเป็นวิธีการที่ดีกว่าสำหรับการศึกษากิจกรรมของเซลล์ นักวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมีจึงได้พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์หลากหลายรูปแบบเพื่อเลียนแบบสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็งในร่างกาย และประเมินว่าสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็งส่งผลต่อพฤติกรรมของเซลล์อย่างไรและมีกลไกการทำงานอย่างไรเพื่อนำไปสู่การพัฒนายารักษาโรคมะเร็งเพื่อเอาชนะการดื้อยาของเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการรักษาโรคมะเร็งได้ โดยผลการทดลองการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ แสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่เพาะเลี้ยงแบบ 3 มิติบน Matrigel ทำให้เกิดการพักตัวของเซลล์ (การหยุดวัฏจักรของเซลล์ที่ระยะ G 0 /G 1 ) ลดการรุกรานของเซลล์ลงและต้านทานต่อสารเคมีบำบัดหลายชนิดมากขึ้น ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบกลไกระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการพักตัวของเซลล์และการดื้อยาทำให้สามารถระบุโปรตีนเป้าหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาซึ่งอาจมีศักยภาพในการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็ง ที่ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้

 

 

แท็ก

แชร์