ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2560 – 2561

ปี 2560-2561

ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ ด้วยความเกื้อการุณย์จากพี่น้องไทยผู้มีจิตเปี่ยมศรัทธา  มูลนิธิจุฬาภรณ์สามารถดำเนินงานสาธารณกุศลเพื่อประชาชนไทย ทั้งโดยส่วนรวมและ

เป็นรายบุคคลในรูปแบบต่างๆ ได้ดังวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก ซึ่งองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้พระราชทาน

การสงเคราะห์ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณในสายธารน้ำใจแห่งความเมตตาจากบุคคลทั้งปวง ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อพี่น้องร่วมชาติ ซึ่งได้เกื้อหนุน

ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นสุขและน่าอยู่เสมอ

ปี 2560

ปี 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด