ดร.ปัทมา สิงห์หิรัญนุสรณ์

ชื่อ: ดร.ปัทมา สิงห์หิรัญนุสรณ์

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210

โทร: +66 2553 8555 (ต่อ 3135)
อีเมล: [email protected]

ประสบการณ์การทำวิจัย (ความถนัด): 

 • การถ่ายโอนสัญญาณในเซลล์ (signal transduction)
 • เซลล์และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2540
  • ปริญญาตรี, วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545
  • ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตรบัณฑิต), มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2548
  • ปริญญาเอก, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Pharmaceutical Sciences), University of Toyama, ประเทศญี่ปุ่น

รางวัล/ทุนวิจัย

 • พ.ศ. 2545-2548
  • ทุน Monbukagakusho
 • พ.ศ. 2549-2550
  • ทุนนักวิจัย จาก Toyama New Industry Organization Grants, Japan
 • พ.ศ. 2552
  • รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากงานประชุม The 10th National Cancer Conference กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
  • ทุนวิจัยภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2541
  • ผู้ช่วยนักวิจัย, ภาควิชาพฤกษเคมี, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2549-2550
  • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellow), Division of Pathogenic Biochemistry, Department of Bioscience, Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan
 • พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน
  • นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผลงานตีพิมพ์

 • Singhirunnusorn, P., Moolmuang, B., Lirdprapamongkol, K., & Ruchirawat, M. (2018). Arsenite exposure potentiates apoptosisinducing effects of tumor necrosis factoralphathrough reactive oxygen species. J Toxicol Sci, 43(2), 159169. doi:10.2131/jts.43.159 
 • Moolmuang, B., Singhirunnusorn, P., & Ruchirawat, M. (2016). Effects of 5Aza2′Deoxycytidine, Bromodeoxyuridine, Interferons and Hydrogen Peroxide on Cellular Senescence in Cholangiocarcinoma Cells. Asian Pac J Cancer Prev, 17(3), 957963. doi:10.7314/apjcp.2016.17.3.957
 • Shin, M. S., Shinghirunnusorn, P., Sugishima, Y., Nishimura, M., Suzuki, S., Koizumi, K., . . . Sakurai, H. (2009). Cross interference with TNFalphainduced TAK1 activation via EGFRmediated p38 phosphorylation of TAK1binding protein 1. Biochim Biophys Acta, 1793(7), 11561164. doi:10.1016/j.bbamcr.2009.04.005 
 • Nishimura, M., Shin, M. S., Singhirunnusorn, P., Suzuki, S., Kawanishi, M., Koizumi, K., . . . Sakurai, H. (2009). TAK1mediated serine/threonine phosphorylation of epidermal growth factor receptor via p38/extracellular signalregulated kinase: NF{kappa}Bindependent survival pathways in tumor necrosis factor alpha signaling. Mol Cell Biol, 29(20), 55295539. doi:10.1128/MCB.0037509
 • Singhirunnusorn, P., Ueno, Y., Matsuo, M., Suzuki, S., Saiki, I., & Sakurai, H. (2007). Transient suppression of ligandmediated activation of epidermal growth factor receptor by tumor necrosis factoralpha through the TAK1p38 signaling pathway. J Biol Chem, 282(17), 1269812706. doi:10.1074/jbc.M608723200
 • Suzuki, S., Singhirunnusorn, P., Mori, A., Yamaoka, S., Kitajima, I., Saiki, I., & Sakurai, H. (2007). Constitutive activation of TAK1 by HTLV1 taxdependent overexpression of TAB2 induces activation of JNKATF2 but not IKKNFkappaB. J Biol Chem, 282(35), 2517725181. doi:10.1074/jbc.C700065200
 • Suzuki, S., Singhirunnusorn, P., Nakano, H., Doi, T., Saiki, I., & Sakurai, H. (2006). Identification of TNFalpharesponsive NFkappaB p65binding element in the distal promoter of the mouse serine protease inhibitor SerpinE2. FEBS Lett, 580(13), 32573262. doi:10.1016/j.febslet.2006.04.086
 • Choo, M. K., Kawasaki, N., Singhirunnusorn, P., Koizumi, K., Sato, S., Akira, S., . . . Sakurai, H. (2006). Blockade of transforming growth factorbetaactivated kinase 1 activity enhances TRAILinduced apoptosis through activation of a caspase cascade. Mol Cancer Ther, 5(12), 29702976. doi:10.1158/15357163.MCT060379
 • Singhirunnusorn, P., Suzuki, S., Kawasaki, N., Saiki, I., & Sakurai, H. (2005). Critical roles of threonine 187 phosphorylation in cellular stressinduced rapid and transient activation of transforming growth factorbetaactivated kinase 1 (TAK1) in a signaling complex containing TAK1binding protein TAB1 and TAB2. J Biol Chem, 280(8), 73597368. doi:10.1074/jbc.M407537200
 • Sakurai, H., Singhirunnusorn, P., Shimotabira, E., Chino, A., Suzuki, S., Koizumi, K., & Saiki, I. (2005). TAK1mediated transcriptional activation of CD28responsive element and AP1binding site within the IL2 promoter in Jurkat T cells. FEBS Lett, 579(29), 66416646. doi:10.1016/j.febslet.2005.10.059 
 • Lirdprapamongkol, K., Sakurai, H., Kawasaki, N., Choo, M. K., Saitoh, Y., Aozuka, Y., . . . Saiki, I. (2005). Vanillin suppresses in vitro invasion and in vivo metastasis of mouse breast cancer cells. Eur J Pharm Sci, 25(1), 5765. doi:10.1016/j.ejps.2005.01.015

 

แท็ก

แชร์