การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

   การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ใหม่และมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านอินทรีย์เคมีสังเคราะห์และความสามารถในการรังสรรค์โครงสร้างต่าง ๆ ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ นอกจากนี้การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถลดผลเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยืนซึ่งครอบคลุมการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะทรานสิชัน เช่นพัลลาเดียม แพลตตินัม เงิน รูธีเนียม ทองแดง นิกเกิลและเออริเดียม ในการสร้างพันธะใหม่ ๆ รวมทั้งยังมีการนำหลักการเคมีสีเขียวมาใช้ในการออกแบบปฏิกิริยาใหม่ ๆ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่น การใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย การใช้รีเอเจนต์บนวัฏภาคของแข็งเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียจากปฏิกิริยาเคมี การใช้ไมโครเวฟ ไฟฟ้า หรือแสงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังได้นำปฏิกิริยาทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพสำหรับการปิดวงขนาดต่าง ๆ ในระบบที่มีวงหลายวงเพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงทางเคมีทั้งในด้านสเตอริโอเคมี หมู่ฟังก์ชันและตำแหน่งที่เข้าทำปฏิกิริยา การพัฒนากระบวนการเหล่านี้ทำให้ห้องปฏิบัติการฯ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยแนวใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครรายงานมาก่อน

แท็ก

แชร์