การประยุกต์ใช้เคมีคำนวณในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารและการศึกษากลไกของปฏิกิริยา

content3-canva_free

      การนำคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ทางเคมีทำให้ห้องปฏิบัติการฯสามารถระบุเอกลักษณ์ของโครงสร้างของสารหรือสารมัธยันต์ที่เป็นไปได้ รวมทั้งให้ข้อมูลทางสเตอริโอเคมีและตำแหน่งที่เข้าทำปฏิกิริยาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระบวนการทางเคมีคำนวณนี้สามารถประมวลผลและจำแนกความแตกต่างของโครงสร้างที่เป็นไปได้โดยการนำข้อมูลทางสเปกโตรสโคปีมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงสถิติจนกระทั่งสามารถระบุเอกลักษณ์ที่แท้จริงได้ นอกจากนี้ยังได้นำเคมีคำนวณมาศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาโดยนำพารามิเตอร์ของปฏิกิริยาต่าง ๆ ทางทฤษฎีมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้มาจากปฏิกิริยา เช่นข้อมูลทางด้านจลนศาสตร์ พลศาสตร์ และสเปกโตรสโคปีเป็นต้น องค์ความรู้ที่ได้มานั้นสามารถนำมาช่วยออกแบบปฏิกิริยาต่าง ๆ ให้เกิดได้ดีขึ้น ให้สารผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในปริมาณสูงขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงในด้านต่าง ๆ มากขึ้นเช่น สเตอริโอเคมี เป็นต้น

แท็ก

แชร์