การประมวลผลทางเภสัชกรรมและความเป็นพิษของสาร

   ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารมีความสำคัญต่องานวิจัยด้านค้นคว้าและพัฒนายาเนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนโครงสร้างของสารเพื่อให้ได้ฤทธิ์ทางชีวภาพตามต้องการ ดังนั้นกระบวนการสังเคราะห์ที่ออกแบบขึ้นมาอย่างเหมาะสมกับการเตรียมสารกลุ่มต่าง ๆ นั้นจะต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสารตั้งต้นของแต่ละขั้นตอนที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันได้ดีเพื่อที่จะนำอนุพันธ์ที่มีศักยภาพเป็นยากลุ่มต่าง ๆ ที่ครอบคลุมความหลากหลายเชิงโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันไปประมวลผลทางเภสัชกรรมและทดสอบความเป็นพิษเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการคัดเลือกสารที่จะนำไปศึกษาต่อเชิงลึกด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารชีวโมเลกุลเป้าหมายและตัวยา การศึกษาเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันสารที่มีศักยภาพเป็นยาให้สามารถผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ทางด้านการวิจัยและพัฒนายาจนสำเร็จลุล่วงได้

แท็ก

แชร์