การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

      สารประกอบทั้งที่เป็นสารสังเคราะห์ สารกึ่งสังเคราะห์ และสารสำคัญจากพืชสมุนไพร จะนำมาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น การต้านอักเสบ การต้านอนุมูลอิสระ การต้านไวรัส การยับยั้งเชื้อจุลชีพ การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง เป็นต้น องค์ความรู้ด้านการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเหล่านี้ จะนำมาประกอบงานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้สารประกอบตามคุณสมบัติ จากงานวิจัยพบว่าสารประกอบหลายกลุ่มมีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น สารออกฤทธิ์ต้านไวรัส ได้แก่ กลุ่มของสารประกอบ 2-Phenylamino-4-Phenoxyquinoline ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัส HIV-1 สารออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ได้แก่ สารสกัดจากพืชในตระกูลขิงข่า (Zingiberaceae) สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ได้แก่ สารที่ได้จากน้ำมันหอมระเหย เช่น ยี่หร่า ข่า มะกรูด เนียม เป็นต้น สารที่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ได้แก่ กลุ่มของสารประกอบ 2-Phenylamino-4-Phenoxyquinoline ที่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด มะเร็งตับ และ มะเร็งเม็ดเลือดขาว  และสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ สารอนุพันธ์ของคูมาริน เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการฯได้นำระบบคอมพิวเตอร์ประมวลขั้นสูงมาช่วยในการประมวลผลการออกฤทธิ์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสารประกอบอีกด้วย

แท็ก

แชร์