โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ระดับความรุนแรง 9.3 ริกเตอร์ ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก จนก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของรัฐ กลุ่มเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศไทย และจากนานาประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ในทุกรูปแบบ

“โครงการชุมชนบ้านน้ำใส” เป็นหนึ่งในโครงการที่มีเป้าประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตามแนวพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อจัดตั้งชุมชน   พักอาศัย และฝึกอาชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุจากธรณีพิบัติภัยดังกล่าวให้เป็นชุมชนพักอาศัยที่น่าอยู่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยสินค้าและบริการของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่สำคัญ และมีบทบาทในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในด้านเศรษฐกิจของชุมชน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดในอนาคต

ที่ตั้ง : โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด