โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ได้พัฒนามาจากโครงการการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 จ.นราธิวาส ตามแนวพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์กลางการสาธิต และเผยแพร่ความรู้ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 ผลิตกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ รวมทั้งสามารถเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ ในท้องถิ่นภาคใต้ และแหล่งอื่น ๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัยพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ ต่อไป

ที่ตั้ง : โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด