โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงเล็งเห็นว่า “กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส” (Phalaenopsis) รวมทั้งกล้วยไม้ไทยอีกหลายชนิดนั้น มีความสวยงาม มีความหลากหลาย และสามารถนำไปพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ให้ราษฎรได้ สมควรที่จะส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบ จึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพระบบการผลิตต้นกล้วยไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้วยไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ ให้แก่เกษตรกร หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ที่ตั้ง : ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ 2  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด