โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05

โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ในเบื้องต้น สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ภายในหมู่บ้านโครงการพระดำริฯ แห่งนี้ เพื่อจัดตั้งโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย ให้เป็นสถานที่ศึกษา เพื่อค้นคว้า ทดลอง หาแนวทาง และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อนำผลสำเร็จของโครงการฯ ขยายผลไปสู่ราษฎรภายในหมู่บ้านฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถใช้การเกษตรเป็นอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และฝึกอบรมด้านกระบวนการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรให้สำหรับผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นสถานที่การเรียนรู้สำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ โครงการฯ เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรอินทรีย์คุณภาพดีของ จ.สระแก้ว ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practices: GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตสมุนไพรแบบครบวงจร จากนั้นส่งต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้ง ให้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป นอกจากนั้นโครงการฯ ได้มีการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ ยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร สมุนไพรขัดผิว สมุนไพรแช่มือ-เท้า และลูกประคบสมุนไพร ภายใต้แบรนด์สมุนไพร “Siam Herb” แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยเป็นส่วนผสมหลักนั้น จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ที่ตั้ง : หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด