โครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร หมู่บ้านทับทิมสยาม 04

พื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 อ.สังขะ จ.สุรินทร์ในอดีตนั้น แต่เดิมใช้เป็นศูนย์อพยพชาวกัมพูชา มีชื่อเรียกว่า “SITE B” เนื่องจากในปี พ.ศ. 2518 เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชา จึงส่งผลให้ราษฎรชาวกัมพูชาต้องอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในเขตประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2535 สงครามในประเทศกัมพูชา ลดความรุนแรงลง รัฐบาลไทยจึงได้ส่งชาวกัมพูชากลับคืนสู่ประเทศกัมพูชาดังเดิม

ในปี พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงนำหน่วยแพทย์ไปให้การรักษาราษฎรในบริเวณพื้นที่ศูนย์อพยพ บี (SITE B) ทรงมีพระดำริที่จะฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดังกล่าว จึงทรงมีรับสั่งให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งโครงการทับทิมสยาม 04 ขึ้น และจัดให้มี “ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตร” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ราษฎรในโครงการฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 21 แปลง เพื่อใช้ในการศึกษาทดลอง การปลูกพืชสมุนไพร และการสาธิตการปลูกพืชต่างๆ อาทิ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ แปลงปลูกกล้วย กาแฟ และทุเรียน แปลงปลูกแมคคาเดเมีย โรงเรือนปลูกเมล่อน เลดี้กรีน และแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ 

ที่ตั้ง : หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ 10 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด