โครงการพัฒนาและรวบรวมพันธุกรรมไม้หอมเพื่อการวิจัย

โครงการพัฒนาและรวบรวมพันธุกรรมไม้หอมเพื่อการวิจัย เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรม ในพระดำริฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโครงการฯ มุ่งเน้นการรวบรวมพันธุ์ไม้หอมหรือสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรมบรรยายนอกห้องเรียน และเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงแก่คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ

ที่ตั้ง : โครงการพัฒนาและรวบรวมพันธุกรรมไม้หอมเพื่อการวิจัย อ.แม่ทา จ.ลำพูน

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด