โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร หมู่บ้านทับทิมสยาม 03

โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความเป็นอยู่ของราษฎรตามแนวชายแดนที่มีฐานะยากจน อีกทั้งยังประสบปัญหาที่ดินเสื่อมโทรม และปัญหาความแห้งแล้งของทรัพยากรธรรมชาติ จึงทรงมีพระดำริให้พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้ราษฎรสามารถใช้พื้นที่ภายในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคประจำวัน 

นอกจากนั้น ทางโครงการฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรหมู่บ้านทับทิมสยาม 03” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาการเกษตรภายในหมู่บ้านฯ โดยมีลักษณะการดำเนินงาน คือ จัดทำแปลงสาธิต แปลงทดลอง แปลงเก็บเมล็ดพันธุ์ และเป็นศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ประจำหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านฯ และชุมชนใกล้เคียง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ เพื่อให้เหล่าเกษตรกรภายในหมู่บ้านฯ นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม นำมาซึ่งการสร้างรายได้พิเศษ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ จนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

ที่ตั้ง : หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 หมู่ 9 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด