โครงการทับทิมสยาม

29 ม.ค. 2566
1

          “โครงการทับทิมสยาม” เป็นโครงการอนุรักษ์ และบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านตามแนวจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ของศูนย์อพยพชาวกัมพูชาในอดีต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพ จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปลูกฝังความเข้าใจ และจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ จัดการให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเหมาะและสมดุล อีกทั้งดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด