โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา

29 ม.ค. 2566
0

           “โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา” ได้ก่อกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2531 สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ยังความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม การเกษตร และประมงในพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมาก จากความเสียหายในครั้งนั้น ประเมินค่าได้ถึง 9 พันล้านบาท ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงได้ริเริ่มดำเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินโครงการอย่างครบวงจรได้กระทำในรูปแบบของการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ การจัดสรรอาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดให้มีการสาธารณสุข การศึกษา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โครงการทับทิมสยาม

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด