นางสุพรรัตน์ พูลเอี่ยม

ชื่อ: นางสุพรรัตน์ พูลเอี่ยม

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210

โทรศัพท์: +66 2553 8555 ต่อ 3130
อีเมล:  [email protected]

ประวัติการศึกษา

  • 2530-2534 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2534-2537 วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2538-ปัจจุบัน นักวิจัย, ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แท็ก

แชร์