นางสาวบัวสาย อัคชาติ

ชื่อ: บัวสาย อัคชาติ

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์: +66 2553 8555 (ต่อ 3146)
อีเมล:  buasai@cri.or.th

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2546-2550          วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2551-2554           ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2555-ปัจจุบัน         ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผลงานตีพิมพ์

Yuvadetkun, P., Ackachat, B., & Boonmee, M. (2017). Repetitive dilute acid hydrolysis of sugarcane bagasse for ethanol production by Candida shehatae TISTR 5843. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 18(1), 112-121. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST/article/view/82820

แท็ก

แชร์