นางสาวดลพร ศรีพันธ์​

 

ชื่อ: ดลพร ศรีพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิจัย
ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์:  +66 25530 555 (ext. 3133)
อีเมล:  [email protected]

ประวัติการศึกษา

  • พ.ศ. 2552 – 2555 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2556 – 2559 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาจุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2561 – 2562 ผู้ช่วยนักวิจัย, หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยไมโครไบโอมเพื่อโพรไบโอติกส์ในอาหารและเครื่องสำอางที่ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2562 – 2564 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ, บริษัท ไอที เซอร์ไวฟ์ จำกัด
  • พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน นักวิจัย, ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ORCID iD:  https://orcid.org/0000000328833357

ผลงานตีพิมพ์

Sripan, D., Wilantho, A., Khitmoh, K., Wongsawaeng, D., Ouazzani, J., Chavanich, S., . . . Somboonna, N. (2021). Marine Bacteria Community in a 150-m Depth Tachai Island, the Southeast Andaman Sea of Thailand. Frontiers in Marine Science, 8. doi:10.3389/fmars.2021.624624

 

แท็ก

แชร์