นางสาวจารุณี ธุระพันธุ์

ชื่อ: นางสาวจารุณี  ธุระพันธุ์

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54
.กำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์: +66 2553 8555 (ต่อ 3129)
อีเมล: jarunee@cri.or.th

ประวัติการศึกษา 

  • 25412547         วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2546 2548      การตลาด, บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
  • 2548 – 2553      ผู้ช่วยนักวิจัย, คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน , สนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2554- ปัจจุบัน     ผู้ช่วยนักวิจัย, ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แท็ก

แชร์