ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

ธารน้ำใจเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอขอบคุณในสายธารน้ำใจแห่งความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา

ที่ได้ให้การสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

เพื่อช่วยเหลือและเกื้อหนุนให้พี่น้องชาวไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

แก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556

มูลนิธิจุฬาภรณ์มอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคล

ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากการสนับสนุนทุนทรัพย์

เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556 

ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด