ดร.เบญจมาศ คุ้มครอง

ชื่อ: ดร. เบญจมาศ คุ้มครอง
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: +66 2553 8555 (ต่อ 3136)
อีเมล: [email protected]

ประสบการณ์การวิจัย (ความถนัด):

 • เซลล์และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2548-2553
  • ปริญญาเอก Cancer Biology Program, Wayne State University, สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2545-2547
  • ปริญญาโท อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2541-2544
  • ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนที่ได้รับ

 • พ.ศ. 2541-2547
  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • พ.ศ. 2548-2553
  • ทุน ก.พ. โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2554-2555
  • ทุนนักวิจัยใหม่ โดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
  • ทุนภายในสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2547-2548
  • ผู้ช่วยวิจัย, Genomic Lab, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2553
  • Research Associate, Tainsky Lab, Wayne State University
 • พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
  • นักวิจัยชำนาญการ, ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผลงานตีพิมพ์

Moolmuang, B., & Ruchirawat, M. (2021). The antiproliferative effects of ataxia-telangiectasia mutated and ATM- and Rad3-related inhibitions and their enhancements with the cytotoxicity of DNA damaging agents in cholangiocarcinoma cells. J Pharm Pharmacol, 73(1), 40-51. doi.org/10.1093/jpp/rgaa050

Singhirunnusorn, P., Moolmuang, B., Lirdprapamongkol, K., & Ruchirawat, M. (2018). Arsenite exposure potentiates apoptosis-inducing effects of tumor necrosis factor-alpha- through reactive oxygen species. J Toxicol Sci, 43(2), 159-169. doi:10.2131/jts.43.159 doi.org/10.2131/jts.43.159

Moolmuang, B., Singhirunnusorn, P., & Ruchirawat, M. (2016). Effects of 5-Aza-2′-Deoxycytidine, Bromodeoxyuridine, Interferons and Hydrogen Peroxide on Cellular Senescence in Cholangiocarcinoma Cells. Asian Pac J Cancer Prev, 17(3), 957-963. doi:10.7314/apjcp.2016.17.3.957

Moolmuang, B., & Tainsky, M. A. (2011). CREG1 enhances p16(INK4a) -induced cellular senescence. Cell Cycle, 10(3), 518-530. doi:10.4161/cc.10.3.14756

Moolmuang, B., Sraphet, S., Na-Chiangmai, A., Smith, D.R., Panyim, S., & Triwitayakorn, K. (2007). Application of AFLP Technique to the Study of Calving Interval Trait of Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis). ScienceAsia, 33(2), 161-164. doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2007.33.161

Triwitayakorn, K., Moolmuang, B., Sraphet, S., Panyim, S., Na-Chiangmai, A., & Smith, D.R. (2006). Analysis of Genetic Diversity of the Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis) Using Cattle Microsatellite DNA Markers. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 19(5), 617-621. doi.org/10.5713/ajas.2006.617

 

 

แท็ก

แชร์