ดร. ม.ล.ศิริธิดา รพีพัฒน์

ชื่อ: ดร. ม.ล.ศิริธิดา  รพีพัฒน์ 

ตำแหน่ง: นักวิจัย
ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถ.กำแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กทม. 10210
อีเมล: [email protected]
โทร.  +662-553 8555 ต่อ 3130

ประสบการณ์การวิจัย (ความถนัด): 

 • เซลล์และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2530   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2534   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2539   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน  นักวิจัย, ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ. 2530          
  • รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
 • พ.ศ. 2533
  • ทุนการศึกษาจากศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2534-2539
  • ทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงานตีพิมพ์

Schaffer, A. A., Dominguez, D. A., Chapman, L. M., Gertz, E. M., Budhu, A., Forgues, M., . . . Wang, X. W. (2021). Integration of adeno-associated virus (AAV) into the genomes of most Thai and Mongolian liver cancer patients does not induce oncogenesis. BMC Genomics, 22(1), 814. doi:10.1186/s12864-021-08098-9

Haznadar, M., Diehl, C. M., Parker, A. L., Krausz, K. W., Bowman, E. D., Rabibhadana, S., . . . Harris, C. C. (2019). Urinary Metabolites Diagnostic and Prognostic of Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 28(10), 1704-1711. doi:10.1158/1055-9965.EPI-19-0453

Chaisaingmongkol, J., Budhu, A., Dang, H., Rabibhadana, S., Pupacdi, B., Kwon, S. M., . . . Consortium, T.-L. (2017). Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma. Cancer Cell, 32(1), 57-70 e53. doi:10.1016/j.ccell.2017.05.009

Scarzello, A. J., Jiang, Q., Back, T., Dang, H., Hodge, D., Hanson, C., . . . Wiltrout, R. H. (2016). LTbetaR signalling preferentially accelerates oncogenic AKT-initiated liver tumours. Gut, 65(10), 1765-1775. doi:10.1136/gutjnl-2014-308810

Mongkolsuk, S., Rabibhadana, S., Sukchavalit, R., & Vaughn, G. (1998). Construction and physiological analysis of a Xanthomonas oryzae pv. oryzae recA mutant. FEMS Microbiol Lett, 169(2), 269-275. doi:10.1111/j.1574-6968.1998.tb13328.x

Rabibhadana, S., Chamnongpol, S., Sukchawalit, R., Ambulos, N. P., Jr., Trempy, J. E., & Mongkolsuk, S. (1998). Characterization and expression analysis of a Xanthomonas oryzae pv. oryzae recA. FEMS Microbiol Lett, 158(2), 195-200. doi:10.1111/j.1574-6968.1998.tb12820.x 

Mongkolsuk, S., Rabibhadana, S., Vattanaviboon, P., & Loprasert, S. (1994). Generalized and mobilizable positive-selection cloning vectors. Gene, 143(1), 145-146. doi:10.1016/0378-1119(94)90620-3

Mongkolsuk, S., Vattanaviboon, P., Rabibhadana, S., & Kiatpapan, P. (1993). Versatile gene cassette plasmids to facilitate the construction of generalized and specialized cloning vectors. Gene, 124(1), 131-132. doi:10.1016/0378-1119(93)90773-v

Rabibhadana, S., Chamnongpol, S., Trempy, J. E., Ambulos, N. P., Jr., & Mongkolsuk, S. (1993). Isolation and expression in Escherichia coli of a Xanthomonas oryzae recA-like gene. Gene, 132(1), 113-118. doi:10.1016/0378-1119(93)90522-5

แท็ก

แชร์