ดร.จิตติพร ฉายแสงมงคล

ชื่อ: ดร.จิตติพร  ฉายแสงมงคล
ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ  

ห้องปฏิบัติงาน/หน่วยงาน: ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี
อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210
อีเมล [email protected]
โทร.  02-5530 8555 ต่อ 3136

ประสบการณ์การวิจัย (ความถนัด):

  • ชีววิทยามะเร็งและอณูชีววิทยา
  • การศึกษามะเร็งตับและท่อน้ำดีแบบแบบบูรณาการ

ประวัติการศึกษา

  • 2549 ปริญญาตรี-โทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) University of Wuerzburg, Germany
  • 2554 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Epigenetics and Cancer) University of Heidelberg, Germany

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2554 นักวิจัยหลังปริญญาเอก German Cancer Research Center, Heidelberg, GERMANY
  • 2554-ปัจจุบัน นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยการเกิดมะเร็งจากสารเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • 2556-2558 นักวิจัย Laboratory of Human Carcinogenesis, สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

ผลงานตีพิมพ์ 

Khatib, S. A., Ma, L., Dang, H., Forgues, M., Chung, J. Y., Ylaya, K., . . . Wang, X. W. (2022). Single-cell biology uncovers apoptotic cell death and its spatial organization as a potential modifier of tumor diversity in HCC. Hepatology, 76(3), 599-611. doi:10.1002/hep.32345

Schaffer, A. A., Dominguez, D. A., Chapman, L. M., Gertz, E. M., Budhu, A., Forgues, M., . . . Wang, X. W. (2021). Integration of adeno-associated virus (AAV) into the genomes of most Thai and Mongolian liver cancer patients does not induce oncogenesis. BMC Genomics, 22(1), 814. doi:10.1186/s12864-021-08098-9

Pomyen, Y., Budhu, A., Chaisaingmongkol, J., Forgues, M., Dang, H., Ruchirawat, M., . . . Consortium, T.-L. (2021). Tumor metabolism and associated serum metabolites define prognostic subtypes of Asian hepatocellular carcinoma. Sci Rep, 11(1), 12097. doi:10.1038/s41598-021-91560-1

Hung, M. H., Lee, J. S., Ma, C., Diggs, L. P., Heinrich, S., Chang, C. W., . . . Wang, X. W. (2021). Tumor methionine metabolism drives T-cell exhaustion in hepatocellular carcinoma. Nat Commun, 12(1), 1455. doi:10.1038/s41467-021-21804-1

Fako, V., Martin, S. P., Pomyen, Y., Budhu, A., Chaisaingmongkol, J., Franck, S., . . . Wang, X. W. (2019). Gene signature predictive of hepatocellular carcinoma patient response to transarterial chemoembolization. Int J Biol Sci, 15(12), 2654-2663. doi:10.7150/ijbs.39534

Kwon, S. M., Budhu, A., Woo, H. G., Chaisaingmongkol, J., Dang, H., Forgues, M., . . . Wang, X. W. (2019). Functional Genomic Complexity Defines Intratumor Heterogeneity and Tumor Aggressiveness in Liver Cancer. Sci Rep, 9(1), 16930. doi:10.1038/s41598-019-52578-8

Weigel, C., Chaisaingmongkol, J., Assenov, Y., Kuhmann, C., Winkler, V., Santi, I., . . . Popanda, O. (2019). DNA methylation at an enhancer of the three prime repair exonuclease 2 gene (TREX2) is linked to gene expression and survival in laryngeal cancer. Clin Epigenetics, 11(1), 67. doi:10.1186/s13148-019-0666-5

Chaisaingmongkol, J., Budhu, A., Dang, H., Rabibhadana, S., Pupacdi, B., Kwon, S. M., . . . Consortium, T.-L. (2017). Common Molecular Subtypes Among Asian Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma. Cancer Cell, 32(1), 57-70 e53. doi:10.1016/j.ccell.2017.05.009

Scarzello, A. J., Jiang, Q., Back, T., Dang, H., Hodge, D., Hanson, C., . . . Wiltrout, R. H. (2016). LTbetaR signalling preferentially accelerates oncogenic AKT-initiated liver tumours. Gut, 65(10), 1765-1775. doi:10.1136/gutjnl-2014-308810

Warta, R., Herold-Mende, C., Chaisaingmongkol, J., Popanda, O., Mock, A., Mogler, C., . . . Dyckhoff, G. (2014). Reduced promoter methylation and increased expression of CSPG4 negatively influences survival of HNSCC patients. Int J Cancer, 135(11), 2727-2734. doi:10.1002/ijc.28906

Chaisaingmongkol, J., Popanda, O., Warta, R., Dyckhoff, G., Herpel, E., Geiselhart, L., . . . Schmezer, P. (2012). Epigenetic screen of human DNA repair genes identifies aberrant promoter methylation of NEIL1 in head and neck squamous cell carcinoma. Oncogene, 31(49), 5108-5116. doi:10.1038/onc.2011.660

Campos, B., Warta, R., Chaisaingmongkol, J., Geiselhart, L., Popanda, O., Hartmann, C., . . . Herold-Mende, C. (2012). Epigenetically mediated downregulation of the differentiation-promoting chaperon protein CRABP2 in astrocytic gliomas. Int J Cancer, 131(8), 1963-1968. doi:10.1002/ijc.27446

 

 

 

แท็ก

แชร์