องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

01 ธ.ค. 2566
9

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเรื่องสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และการบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ผ่านการบรรยายความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับการใช้ Application ระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 234,651 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 230,709 โดส ผ่าตัดทำหมันจำนวน 1,945 ตัว และมีการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 132 ราย นอกจากนี้จังหวัดลพบุรี ยังมีศูนย์พักพิงสุนัขและแมว จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พักพิงสุนัขและแมวภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด และศูนย์พักพิงสุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอหนองม่วง

นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่นยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
30 พฤศจิกายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด