ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

          ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ผลงานวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับติดตามแหล่งกำเนิดน้ำเสียด้วยกลุ่มจุลินทรีย์เพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้ำ และลดผลกระทบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน (Biotechnology for microbial source tracking for water pollution management and sustainable public health protection) จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสาธารณสุขในประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยพิธีมอบรางวัล และนำเสนอผลงาน จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (TSB 2023 The 35th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference “Sustainable Development Through Bio-Circular Green (BCG) Economy Model”  ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอร์ทเขาใหญ่ (Greenery Resort Khao Yai) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   

          รางวัลนี้ นับเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ที่นำผลงานไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม หรือสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด