คำชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีนำเสนอข่าวที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ตามที่มีการปรากฏข่าวเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ และสำนักข่าวออนไลน์อย่างกว้างขวาง ถึงกรณีที่มีการกล่าวถึงนักวิชาการไทยที่ได้มีการอ้างถึงการซื้อผลงานวิจัย และนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้วยแล้วนั้น

จากกรณีดังกล่าว อาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ ว่าเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังนั้น จึงขอชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า นักวิชาการไทยที่ได้กล่าวอ้างถึงนั้น ไม่ได้เป็นนักวิจัยหรือบุคลากรในสังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น ตลอดจนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการซื้อขาย เพื่อการมีชื่อเป็นผู้เขียนในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ อันเป็นการกระทำที่ผิดวินัยและจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงต่อวงการงานวิจัย

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ มีจริยธรรมการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากลอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบันฯ ต่อไป

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 12 มกราคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด