สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย กับ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุองค์หลวงตา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ณาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

31 ม.ค. 2565
0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมา 4 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุองค์หลวงตา พร้อมเครื่องสูงอื่นๆ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ฯ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน กับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในพระกรัณฑ์ บรรจุพระอรหันตธาตุ ในผอบทองคำ และบรรจุอัฐิธาตุองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ในผอบทองคำลายดอกบัว แล้วพระราชทานพระกรัณฑ์และผอบ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่บุษบกดอกบัว

จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหร่ายพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย ซึ่งประดิษฐานที่บุษบกดอกบัว

นอกจากนี้ เสด็จไปยังบริเวณหน้ามุขพลับพลาพิธี ทรงถือสายสูตร เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์ที่ระดับความสูง 33 เมตร สำหรับพระธาตุเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีกลิ่นไอศิลปะล้านช้าง รูปทรงระฆังแปดเหลี่ยม ปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70%

สำหรับพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย ที่อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ฯ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ โดยพระพุทธรูปทองคำสร้างขึ้นจากปฏิปทาของหลวงปู่ อุ่นหล้า ฐิตธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร และคณะศิษยานุศิษย์ ที่ปรารถนา “อาจารยะบูชา” องค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนจึงนำพาคณะศิษยานุศิษย์บริจาคทองคำ และเงินสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.99 กำหนดผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระพุทธรูปเงิน สร้างจากเงินบริสุทธิ์ร้อยละ 92.5 ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ 42 (10 เค) ผสมอัลลอยเพื่อให้เนื้อออกมาเป็นสีนาค ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ และพระพุทธรูปหินจุยเจียสร้างจากหินควอตซ์เกรดดีที่สุด น้ำหนัก 25 กิโลกรัม แกะสลักโดยช่างฝีมือระดับสูง ที่อายุน้อยที่สุดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พระพุทธรูปองค์นี้ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้

ส่วนพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้รับการประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) และอัฐิธาตุองค์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่บรรจุในวันนี้นั้น เป็นส่วนของศีรษะและฟันของหลวงตาฯ

จากนั้น เสด็จไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิด นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 6 ห้อง คือ ห้องที่ 1 “ธรรมของพระพุทธเจ้า” ห้องที่ 2 “จากกตัญญู มีสัจจะ สู่ร่มกาสาวพัสตร์” ห้องที่ 3 “จากปริยัติ มุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ” ห้องที่ 4 “เมตตา อบรม สั่งสอน” ห้องที่ 5 “บารมีหลวงตาช่วยชาติ” และห้องที่ 6 “ละสังขาร พุทธบริษัท 4 สามัคคีบูชา”

ก่อนเสด็จกลับ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จ.อุดรธานี เฝ้า เพื่อถวายผ้าขิดไหม ผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานที่มีลวดลายงดงามเป็นเอกลักษณ์ คือ

ผ้าขิดไหมลายสายธารนาคเชียงรวงย้อมดอกบัวแดง ถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกแบบตามจินตนาการของคนรุ่นใหม่ จากความเชื่อและความศรัทธาผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดอุดรธานี นำต้นแบบลายจากหมอนขิดโบราณ ลายหน้าต่างประตูโบสถ์ ลายหน้าบันโบสถ์

 

ผ้าขิดไหมลายสายธารน้ำพระทัย สายใยภูมิปัญญาชาวอุดรธานี และผ้าขิดไหมลายบัวสวรรค์ ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดง ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ซึ่งผ้าขิดลายสายธารน้ำพระทัย สายใยภูมิปัญญาชาวอุดรธานี เป็นผ้าไหมที่รวบรวมลายขิดที่มีในแต่ละอำเภอของจังหวัดอุดรธานี ออกแบบเป็นลายน้ำไหลเปรียบดั่งสายธารน้ำพระทัยที่มีต่อชาวอุดรธานี ส่วนผ้าขิดไหมลาย บัวสวรรค์ ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดง ออกแบบจากลายบัวสวรรค์ เป็นดอกไม้มงคลทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลายไทยหน้าต่างโบสถ์

ทั้งนี้ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วัดเกษรศีลคุณ คณะผู้ออกแบบ และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินงานด้านโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม ทั้ง 3 อาคารประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ โดยเป็นแนวเดียวกับจิตกาธาน สถานที่พระราชทานเพลิงสรีรสังขารขององค์หลวงตาพระมหาบัวฯ แล้วยังเป็นทิศทางเดียวกันกับแนวชี้ตรงไปถึงพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดีย

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมศรัทธาของคณะทำงานทุกฝ่ายที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยพลังศรัทธาอย่างแรงกล้าที่มีต่อหลวงตาพระมหาบัวฯ และพุทธศาสนา ซึ่งสามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า “พุทธศาสนา-พระมหากษัตริย์-ชาติ-แผ่นดิน-ประชาชน” จะโอบเอื้อ เกื้อกูล หนุนนำ อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
31 มกราคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด