สืบสานพระปณิธานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล

25 ธ.ค. 2557
0

สืบเนื่องจากครั้งที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้เสด็จประพาสหมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ ทรงเห็นความเสื่อมโทรมของธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันดามัน จึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา ภายใต้การดำเนินงานโดยสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้ดำเนินจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

โดยปัจจุบันมีสมาชิกนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล (นพอ.) ประมาณ 1,000 คน ภารกิจหลักแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการทำค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆในพื้นที่จังหวัดพังงา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเกิดความรู้สึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการดูแลรักษาปะการังไม่ให้ถูกทำลายจากสมอเรือที่ทิ้งลงทะเลโดยใช้วิธีวางทุ่นสำหรับผูกจอดเรือ จึงนับเป็นการฟื้นฟูปะการังโดยวิธีธรรมชาติ โดยทางอ้อมด้วย

โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงสนองพระดำริโดยร่วมส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มจำนวนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลให้มากขึ้น จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใต้ทะเลรุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2558 ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการสร้างนักดำน้ำสมัครเล่น โดยเปิดสอนหลักสูตรการฝึกดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล (Underwater Reservation Diving) เพื่อการพักผ่อน (Recreation Diving) และการทำงานใต้น้ำระดับหนึ่ง (Limited Underwater Working Diving) ตามมาตรฐานสากล Open Water ของ NAUI แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ สามารถดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิดใต้ทะเล และในขณะเดียวกันได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ใต้ทะเลเขตร้อนเข้าไว้ในหลักสูตรด้วย

ผู้สนใจมีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รุ่นที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaidive.org หรือ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร. 0-2553-8589 ต่อ 8163

 

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
25 ธันวาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด