ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561

26 ก.ย. 2561
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561

นการเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงงานทางวิชาการและทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งฯ

จากนั้น เสด็จเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อทรงงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยเกนต์ ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG920 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 23.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG921 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 06.25 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด