ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2555 ณ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล

08 พ.ค. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร และตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2555 ณ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนบ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 173 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในการนี้ทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 7 ราย โดยได้มีพระปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วย สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดสงขลาเฝ้า และมีพระดำรัสเป็นกำลังใจกับสมาชิก พอ.สว. ซึ่งได้ร่วมกันออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาพยาบาลถวายเป็นพระราชกุศลอยู่เสมอ และเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้พ้นทุกข์จากอาการเจ็บป่วย และมีสุขอนามัยที่ดี

จากนั้น วันที่ 23 เมษายน 2555 ทรงเสด็จไปยัง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว บ้านนาหม่อม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วย แพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 562 คน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 156 ราย มีผู้ป่วยที่มูลนิธิ พอ.สว. รับตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาต่อเนื่อง 13 ราย และมีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ 9 ราย โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมทรงแนะนำข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายด้วยความห่วงใย สร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดพัทลุงเฝ้า และทรงพระราชทานข้อคิดแก่สมาชิก พอ.สว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารด้วย

หลังจากนั้น วันที่ 25 เมษายน 2555 ทรงเสด็จไปยัง โรงเรียนบ้านสายควน บ้านศาลาเทวดา ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย และทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก บ้านศาลาเทวดามีราษฎร 541 คน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 128 ราย และมีคนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 12 ราย อาทิ โรคตับแข็งจากท่อน้ำดีตัน, ผนังหัวใจรั่ว, พัฒนาการช้า, เนื้องอกเซลล์ประสาท, และลิ้นหัวใจรั่ว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง และใช้เงินจำนวนมากในการรักษา ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายประสบปัญหาครอบครัวยากจน ทำให้การเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมาณ การที่ผู้ป่วยดังกล่าวได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ทำให้มีขวัญกำลังใจที่ดี และมีความหวังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.เฝ้า และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับทรงเน้นย้ำให้ทำหน้าที่ของตนให้ดี และมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดด้วย
หลังจากนั้น วันที่ 27 เมษายน 2555 ทรงเสด็จไปยังโรงเรียนปากบาง บ้านปากละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดท้าย ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งโปรดให้ออกตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 520 หลังคาเรือน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 234 ราย และทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยนำเฝ้าซึ่งทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 6 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคต่อมใต้สมองไม่สร้างฮอร์โมน, ลิ้นหัวใจรั่ว, เนื้องอกหลอดเลือดที่ปาก, โรคหลอดเลือดหัวใจ และอัมพาต โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วยเพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติ และโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิกพอ.สว. จังหวัดสตูลเฝ้า และมีพระดำรัสขอบคุณสมาชิกพอ.สว. ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมด้วย

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด