รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา

หมวดหมู่ สมัครงาน
08 ก.ค. 2567
12

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แผนกปฏิบัติการชีววัตถุ
หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา

1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศหญิง หรือชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail เป็นต้น
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

2.ความรับผิดชอบ

 • งานด้านสารบรรณ บริหารจัดการ ระบบการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
 • งานด้านธุรการวิทยาศาสตร์และจัดทำหนังสือราชการเอกสารต่างๆ การร่างหนังสือโต้ตอบ
 • ประสานงานจัดประชุมจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
 • งานด้านเลขานุการ
 • ติดต่อประสานงาน ติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
 • งานสนับสนุนงานวิจัยและงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3.เอกสารและหลักฐาน

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43   1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

 เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆในภายหลัง 

4.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 09:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5.อัตราเงินเดือน  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2611
E-mail: [email protected]

7.เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

 

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด