ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งช่างเทคนิค ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

หมวดหมู่ สมัครงาน
25 มิ.ย. 2567
12

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งช่างเทคนิค ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค

1.คุณสมบัติ

 • การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ ระบบห้องสะอาด ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนการผลิตในโรงงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว โดยเฉพาะเป็นประสบการณ์ในโรงงานยา อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.รายละเอียดการทำงาน

 • ดูแลและตรวจสอบระบบของอาคาร เก็บรวบรวมข้อมูลและทำประวัติของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบในอาคารที่เกี่ยวข้อง
 • ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและระบบในอาคาร เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • รายงานผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและระบบในอาคาร
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43   1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 09:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2611
E-mail: [email protected]

เปิดรับสมัคร

ขยายรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด