รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

หมวดหมู่ สมัครงาน
28 พ.ค. 2567
10

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 35 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 13 ตำแหน่ง สำหรับงานวิจัยและพัฒนา และงานผลิตส่วนต้นน้ำและงานผลิตส่วนปลายน้ำ
 2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 5 ตำแหน่ง สำหรับงานควบคุมคุณภาพ
 3. เภสัชกร 6 ตำแหน่ง สำหรับงานผลิต และงานควบคุมคุณภาพ
 4. วิศวกรโรงงาน 2 ตำแหน่ง
 5. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
 6. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง สำหรับงานคลังสินค้า
 7. พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 ตำแหน่ง สำหรับงานผลิต งานคลังสินค้า และงานทำความสะอาด
 8. ช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43   1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 09:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2611
E-mail: [email protected]

เปิดรับสมัคร

1.เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตำแหน่งดังนี้

 • นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 13 ตำแหน่ง สำหรับงานวิจัยและพัฒนา และงานผลิตส่วนต้นน้ำและปลายน้ำ
 • นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 5 ตำแหน่ง สำหรับงานควบคุมคุณภาพ
 • เภสัชกร 6 ตำแหน่ง สำหรับงานผลิต และงานควบคุมคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง สำหรับงานคลังสินค้า
 • พนักงานวิทยาศาสตร์ 5 ตำแหน่ง สำหรับงานผลิต งานคลังสินค้า และงานทำความสะอาด

2.เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ตำแหน่งดังนี้

 • วิศวกรโรงงาน 2 ตำแหน่ง
 • ช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด