ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
23 พ.ค. 2567
3

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนักงานธุรการ สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พนักงานธุรการ

1.คุณสมบัติ

 • วุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านสารบรรณ งานเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.รายละเอียดการทำงาน

 1. รับส่งเอกสาร
 2. คีย์ข้อมูลเอกสาร
 3. พิมพ์เอกสาร
 4. ติดต่อประสานงาน
 5. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน“)

ส่งที่

     คุณเบญริสา รวมใหม่
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 09:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5.อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 3321 หรือ
E-mail: [email protected]

7.หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด