ขยายเวลารับสมัคร ลูกจ้างโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ เภสัชศาสตร์ สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
30 เม.ย. 2567
4

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ เภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลูกจ้างโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ เภสัชศาสตร์

1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมี หรือเภสัชศาสตร์
 2. มีความรู้พื้นฐานและ/หรือมีประสบการณ์ในการทำเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การสกัดแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
 3. มีความรู้พื้นฐานและ/หรือมีประสบการณ์ในการเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ หรือสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เช่น HPLC  MS  NMR
 4. สามารถเรียนรู้และ/หรือมีความรู้ทางด้านสถิติเบื้องต้น เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS
 5. มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ ในภาระงานที่ได้รับมอบหมายและตำแหน่งงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรราชการ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

3.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน“)

ส่งที่

     คุณเบญริสา รวมใหม่
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 09:00-17:00 น. ในวันทำการ)

4.อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 3321 หรือ
E-mail: [email protected]

6.หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด