ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

หมวดหมู่ สมัครงาน
21 พ.ค. 2567
2

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

1.คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเภสัชกร ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ในด้านระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ และมีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพ และมีความสามารถในการจัดทำและทบทวนเอกสารคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GMP ของสถานที่ผลิตยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.รายละเอียดการทำงาน

 • จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงเอกสารคุณภาพให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยาตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบและบริหารจัดการการตรวจประเมินระบบคุณภาพ GMP และตรวจติดตาม ภายในตามแผนงานที่วางไว้
 • งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43   1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 09:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2611
E-mail: [email protected]

ขยายรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด