ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
28 มี.ค. 2567
2

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (ถ้ามี Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 3. สามารถเรียนรู้งานได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักการเรียนรู้
 5. ประสบการณ์ทำงาน0-2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

รายละเอียดการทำงาน

 1. ดำเนินการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุต่างๆ
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ
 3. ตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องของปริมาณ จำนวน สภาพ และคุณภาพพัสดุ
 4. เบิกจ่ายและส่งมอบพัสดุให้ผู้เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน“)

ส่งที่

     คุณเบญริสา รวมใหม่
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 3321 หรือ
E-mail: [email protected]

หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด