ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

หมวดหมู่ สมัครงาน
15 พ.ย. 2566
3

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ และผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

 

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้สมัครไที่ด้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าว โดยขอให้ผู้มีรายนามตามท้ายประกาศ ทราบดังนี้

ผู้มีรายนาม ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08:45 น. ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รายละเอียดดังนี้

 

1.รายนามผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ จำนวน 2 คน

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
01 นายรัฐนนท์ ศิริเลิศฤทัย
02 นายนรวิชญ์ หินงาม

 

2.รายนามผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ จำนวน 7 คน

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
01 นางสาวญานิกา กล้ารบ
02 นางสาวชลลดา ขันตี
03 นางสาวตันหยง พิชัย
04 นางสาวภัทรวัลย์ นวลหล้า
05 นางสาวภทราวดี อ่อนธรรม
06 นางสาวเกวลิน ปูเงิน
07 นางสาวกรณ์ธิดา ทิมรอด

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด