รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 3/2566

หมวดหมู่ สมัครงาน
08 ก.ย. 2566
0

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3/2566

ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2536 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ขัดต่อระเบียบดังที่กล่าว

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                    จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ บริหารรัฐกิจ หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ( Human Resource Information System : HRIS )
  3. หากมีประสบการณ์การดูแลและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเป็นผู้รักษาความลับได้ดี
  5. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงในการทำงานให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด รักการทำงานบุกเบิก
  6. มีทักษะการประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยถือหลักความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
  1. งานดูแลควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. งานจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการบริหาร ได้แก่ ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลอัตรากำลัง ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลการมาปฏิบัติงาน เป็นต้น
  3. งานจัดทำคำของบค่าใช้จ่ายบุคลากรและการรายงานผลการใช้งบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นเริ่มต้น 24,000.-บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนขั้นเริ่มต้น 21,000.-บาท
 • เกณฑ์การประเมินค่าประสบการณ์
  • ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครต้องมีลักษณะงานที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน
  • กรณีสถาบันกำหนดให้ค่าประสบการณ์ ผู้บริหารของหน่วยงานที่บรรจุจ้างจะพิจารณายืนยันหลังผ่านการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5.เอกสารและหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 1. ใบประวัติย่อ และใบสมัครของสถาบัน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองคุณวุฒิ ตามวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตามวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 4-5 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบ ส.ด.8 หรือ ใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  1  ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ   1 ฉบับ

เอกสารในข้อ 2 ถึง 6 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • 6.1 สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 6.2 สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า   “เอกสารสมัครงานสำนักบริหาร”

ส่งที่

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักบริหาร
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2553 8555 ต่อ 8638

7.การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

8.ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือก

ขั้นตอน วันที่
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เวลา 09:00-17:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์
สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่วันประกาศ –
30 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 9 ตุลาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียด :  โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8638

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด