รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 4/2566

หมวดหมู่ สมัครงาน
24 ส.ค. 2566
2

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4/2566

ด้วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านบริการผลิตภัณฑ์) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2536 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

* ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันได้ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ขัดต่อระเบียบดังที่กล่าว

2.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

พนักงานธุรการ  (ด้านบริการผลิตภัณฑ์)                                   จำนวน 1 อัตรา
สังกัด ฝ่ายประสานงานทั่วไปมูลนิธิจุฬาภรณ์ สำนักบริหาร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
  2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย และมีความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  3. มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการขายได้เป็นอย่างดี
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อุทิศเวลา และทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงแล้วเสร็จตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
  1. ขายสินค้า และให้บริการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทั้งกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ในรูปแบบออนไลน์และหน้าร้าน
  2. สามารถตอบข้อมูลการขายสินค้า และให้บริการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ในรูปแบบออนไลน์ เช่น Facebook  E-mail เป็นต้น
  3. จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย และให้บริการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
  4. ประสานงานการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลาและติดตามทวงถาม การชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
  5. ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลการดำเนินงานหลังการขาย
  6. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
  7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
  8. ควบคุมคลังสินค้า
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.อัตราเงินเดือน

วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือนขั้นเริ่ม (บาท) อัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพ (บาท)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 13,700.- 1,000.-
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 16,450.- 1,000.-
 • เกณฑ์การประเมินค่าประสบการณ์
  • ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครต้องมีลักษณะงานที่ตรงกับความต้องการของสถาบัน
  • กรณีสถาบันกำหนดให้ค่าประสบการณ์ ผู้บริหารของหน่วยงานที่บรรจุจ้างจะพิจารณายืนยันหลังผ่านการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5.เอกสารและหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้

 1. ใบประวัติย่อ และใบสมัครของสถาบัน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองคุณวุฒิ ตามวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตามวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
 6. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 4-5 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบ ส.ด.8 หรือ ใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43  (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  1  ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ   1 ฉบับ

เอกสารในข้อ 2 ถึง 6 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6.การสมัคร

 • 6.1 สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 6.2 สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า   “เอกสารสมัครงานสำนักบริหาร” (ฝ่ายประสานงานทั่วไปมูลนิธิจุฬาภรณ์)

ส่งที่

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักบริหาร
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2553 8555 ต่อ 8638

7.การดำเนินการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิ และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

8.ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือก

ขั้นตอน วันที่
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เวลา 09:00-17:00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์
สถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 11 ตุลาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก แจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียด :  โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8638

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด