ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่ สมัครงาน
08 ก.ย. 2566
0

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา


1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเคมี
 2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (ถ้ามี certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 3. สามารถเรียนรู้งานได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักการเรียนรู้
 5. ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น การจำแนกประเภทสารเคมี วิธีจัดเก็บสารเคมีที่ถูกต้อง อันตรายที่เกิดจากสารเคมี รวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)

2.รายละเอียดการทำงาน

 1. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและตรวจรับ วัสดุต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ (สารเคมีและเครื่องแก้ว) วัสดุสำนักงาน และอื่น ๆ
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับวัสดุ
 3. ดูแลจัดเก็บวัสดุระหว่างวัน
 4. ตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องของปริมาณ จำนวน สภาพ และคุณภาพ
 5. เบิกจ่ายวัสดุและส่งมอบวัสดุให้ผู้เกี่ยวข้อง
 6. รับผิดชอบงานเอกสาร จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทั้งการรับ / การเบิก-จ่ายวัสดุ
 7. ดูแลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารเคมี (Inventory) และออกเลข ID สำหรับสารเคมี
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43  จำนวน 1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่าง ๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

4.วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

     คุณเบญริสา รวมใหม่
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

5.อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณเบญริสา รวมใหม่ โทร. 0-2553-8555 ต่อ 3317
  E-mail: [email protected]

7.หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐาน ทาง www.cri.or.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด