การผลิตกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์

กล้วยไม้ในสกุลฟาแลนนอฟซิส (Phalaenopsis) มีอยู่ประมาณ 60-70 ชนิด ในปัจจุบันลูกผสมใหม่ๆ จากกล้วยไม้สกุลนี้มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิสเพื่อให้ได้คุณลักษณะที่ต้องการ โดยการปรับปรุงสายพันธุ์ชนิดใหม่ด้วยวิธีผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิสและกล้วยไม้ฟาแลนนอฟซิสเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Phalaenopis Princess Chulabhorn) ร่วมกับกล้วยไม้สกุลต่างๆ เช่น Vanda, Renanthera,  Arachnis, Ascocentrum,  Doritis, และ Kingidium ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้คัดเลือกกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์จำนวนหลายสายพันธุ์  โดยมี 12 สายพันธุ์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้ชื่อชุด Phalaenopsis Princess โดยที่กล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสจำนวนหนึ่งถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว

 

ภาพแสดงตัวอย่างกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนนอฟซิสชนิดใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และจดทะเบียนพืชพันธุ์ใหม่ จากซ้าย Phalaenopsis Princess Brilliant Purple (CRI 160 LP No.77), Phalaenopsis Princess Summer Purple (CRI 160 LP No.129), and Phalaenopsis Princess Charisma Purple (CRI 089 LP)

แท็ก

แชร์