โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปะการัง พืช สัตว์ใต้ทะเล และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะบอน และเกาะตาชัย ซึ่งมีแนวปะการังที่มีความสวยงามระดับโลกให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีความสมดุลตามธรรมชาติ

โครงการฯ นี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงรับไว้เป็นโครงการหนึ่งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เช่น กองทัพเรือ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากดำริ 

โดยกองทัพเรือ ได้จัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์” ขึ้น ณ บริเวณฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ ให้ได้รับทราบถึงภารกิจของโครงการ และได้รับความรู้ในการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างถูกวิธี อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และบริเวณใกล้เคียง

ที่ตั้ง : โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 บริเวณฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด