ขยายรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ตำแหน่ง

หมวดหมู่ สมัครงาน
11 ก.ย. 2566
1

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ตำแหน่ง
ประจำหน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา 1 ตำแหน่ง
และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับอ่าน เขียน และสื่อสารได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมทั้ง Microsoft Office ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์ด้านการพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการทำงาน

 • ดำเนินการด้านพัสดุได้แก่ จัดซื้อ ตรวจรับ ควบคุมพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงาน กับหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆเป็นไปอย่างถูกต้อง   เรียบร้อย
 • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
  download ใบสมัคร
 2. ประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงาน (Curriculum Vitae)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 9. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43
  1 ฉบับ (เพศชาย ถ้ามี)
 10. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบ ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 11. แบบสอบถาม การฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานที่ ฉีด/ตรวจ
  download แบบสอบถาม

เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ (โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”)

ส่งที่

     คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ
     สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
     54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
     เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ นำส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ติดต่อ รปภ. (เวลา 9:00-17:00 น. ในวันทำการ)

อัตราเงินเดือน:  พิจารณาตามวุฒิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภัณฑิรา เหมโสกะณะ โทร. 0-2554-1900 ต่อ 2611
E-mail: [email protected]

ขยายรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ประกาศรายนามผู้ได้รับการเข้าสอบพื้นฐานทาง www.cri.or.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด