โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติตามพระดำรัสรับสั่ง

เนื่องจากสาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ประชาชนจึงมีโอกาสอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท และภารกิจในการเข้าไปช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา ตามพระดำรัสรับสั่งของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงมอบหมายให้ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ที่ตั้ง :  โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติตามพระดำรัสรับสั่ง
สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด